IMPREZY MASOWE

KONSAL ?wiadczy równie? us?ugi ochrony imprez masowych, a tak?e rekreacyjnych, firmowych, targowych, okoliczno?ciowych itp. Zabezpieczenie ka?dej imprezy odbywa si? zgodnie z ustaw? z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpiecze?stwie imprez masowych.

Pracownicy s?u?by porz?dkowej posiadaj? certyfikaty wynikaj?ce z rozporz?dzenia Rady Ministrów z 23 marca 2010 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spe?nia? kierownik do spraw bezpiecze?stwa, s?u?by porz?dkowe i s?u?by informacyjne.

Zabezpieczenie imprez masowych to szereg dzia?a? maj?cych na celu ogóln? ochron? osób uczestnicz?cych w ca?ym wydarzeniu. Wszelkie ewentualnie podejmowane kroki i ustalony plan ochrony imprezy masowej uzale?nione s? od indywidualnego charakteru danego obiektu, potrzeb organizatora, lecz przede wszystkim prawnie ustalonych regu? post?powania. Dlatego te?, w?ród uprawnie? osób zajmuj?cych si? ochron? imprez masowych mo?na wymieni? mi?dzy innymi:

  • legitymowanie uczestników,
  • weryfikacja zawarto?ci toreb, plecaków i odzie?y pod k?tem wniesienia niepo??danych i niedozwolonych przedmiotów, p?ynów i substancji,
  • wypraszanie osób stwarzaj?cych bezpo?rednie zagro?enie,
  • odmowa wst?pu na dan? imprez? masow? osobom agresywnym, pod wp?ywem alkoholu lub innych substancji, posiadaj?cych bro? czy inne niebezpieczne narz?dzia.

Jeste?my firm? z wieloletnim do?wiadczeniem, odpowiedni? wiedz? i umiej?tno?ciami, które pozwalaj? ?wiadczy? us?ugi z zakresu zabezpieczania imprez masowych na najwy?szym poziomie. Najwa?niejszym elementem ka?dego du?ego wydarzenia jest bezpiecze?stwo, dlatego te?, zapewniamy kompleksowe us?ugi pocz?wszy od przygotowania planu, poprzez zagwarantowanie personelu i zaplecza sprz?towego, na skutecznej ochronie ko?cz?c. Nasi pracownicy podczas wykonywania swoich zada? s? jednolicie umundurowani (umundurowanie dostosowane jest do charakteru imprezy), posiadaj? identyfikatory oraz wyposa?eni s? w bezprzewodowe ?rodki ??czno?ci i niezb?dne ?rodki przymusu bezpo?redniego.

Na ?yczenie Klienta podejmujemy si? dzia?a? zwi?zanych z logistyk? imprez masowych, jeste?my w stanie zorganizowa? zaplecze techniczne, sanitarne, medyczne, cateringowe.

OCHRONA IMPREZ MASOWYCH GDA?SK


Wszystkich zainteresowanych ofert? z zakresu zabezpieczania imprez masowych zapraszamy do wspó?pracy. Dzia?alno?? naszej Agencji Ochrony obejmuje wszelkie imprezy z obszaru ca?ego miasta Gda?sk. W przypadku jakichkolwiek pyta? czy w?tpliwo?ci prosimy o skontaktowanie si? z naszym zespo?em – telefonicznie lub mailowo.

10 lat

w branży

2000 klientów

obdarzyło nas zaufaniem

10 oddziałów

w północnej Polsce

ochrona fizyczna - korzyści dla Ciebie i Twojej firmy

minimalizacja strat

i ryzyka powstania szkód

gwarancja

bezpieczeństwa osób i mienia

podniesienie prestiżu

Państwa działalności

system ochrony

dostosowany do potrzeb konkretnego Klienta

Informujemy, że Współadministratorami Państwa danych osobowych są: Konsal-Ochrona Sp. z o.o., Konsal-Security Sp. z o.o., Konsal Monitoring Sp. z o.o., RD Invest Sp. z o.o. Informacje o administrowaniu Państwa danymi osobowymi, wraz z dokumentami do pobrania, są dostępne w zakładce RODO.