MONITORING

Monitoring jest obecnie najta?szym i niezwykle skutecznym sposobem zabezpieczenia, powszechnie stosowanym na ca?ym ?wiecie.

Systemy sygnalizacji w?amania i napadu wyposa?one tylko w zewn?trzne sygnalizatory optyczno - akustyczne cechuj? si? nisk? skuteczno?ci? ochrony. Pod??czenie systemu alarmowego do ca?odobowej stacji monitorowania zdecydowanie poprawia stan bezpiecze?stwa u?ytkowników i ich mienia. W przypadku napadu, w?amania czy innych zdarze? informacja natychmiast dociera do centrum operacyjnego - tam podejmowane s? odpowiednie kroki celem maksymalnego zabezpieczenia mienia i zdrowia u?ytkownika systemu.

Po otrzymaniu sygna?u alarmowego operator Centrum Monitoringu wysy?a na miejsce zdarzenia odpowiednio wyposa?on? i uzbrojon? grup? interwencyjno - patrolow?, która podejmuje okre?lone czynno?ci ochronne oraz zabezpiecza obiekt do momentu przybycia w?a?ciciela.

AGENCJA OCHRONY KONSAL – SYSTEMY MONITORINGU GDA?SK


Jeste?my firm? do?wiadczon? w bran?y zabezpiecze? i ochrony. Posiadamy odpowiedni? wiedz? i umiej?tno?ci, by w efekcie ?wiadczy? us?ugi z zakresu monitoringu na najwy?szym poziomie. Od wielu lat ochraniamy mieszkania, domy, hotele, urz?dy, sklepy oraz wiele innych obiektów handlowo-us?ugowych i placówek publicznych.

Zdajemy sobie spraw? z ró?norodnej specyfiki poszczególnych obiektów. Dlatego te?, dla ka?dej jednostki opracowujemy indywidualny plan monitoringu - w pe?ni dostosowany do charakteru obiektu i potrzeb Klientów. Nasze systemy monitoringu to nowoczesne technologie, które wyró?niaj? si? niezwyk?? skuteczno?ci?, pozwalaj?c? na natychmiastow? reakcj? i interwencj? w miejscu zdarzenia. Przy systemach monitoringu i w jednostkach interwencyjnych zatrudniani s? wykwalifikowani, przeszkoleni specjali?ci.

Wszystkich zainteresowanych systemami monitoringu serdecznie zach?camy do wspó?pracy. Obs?ugujemy Klientów indywidualnych i firmy z ca?ego obszaru miasta Gda?sk. Zapraszamy do kontaktu.

KOMPUTEROWE CENTRUM MONITORINGU UMOŻLIWIA:

 • odbiór następujących informacji:
  • załączenie i wyłączenie systemu alarmowego
  • identyfikacja osoby załączającej lub wyłączającej system alarmowy
  • sabotaż systemu i alarmy techniczne (np. brak zasilania, awaria akumulatora, itp.)
  • alarmy z dokładną lokalizacją wtargnięcia i przemieszczania się intruza
  • automatyczne informowanie o braku załączenia systemu o ustalonej godzinie lub wyłączenie systemu w nieodpowiednim czasie
  • alarm pożarowy
  • alarm medyczny
 • rejestrację wszystkich zdarzeń w pamięci komputera
 • wydruk wszystkich zdarzeń
 • monitorowanie obiektów na terenie całego kraju

10 lat

w branży

2000 klientów

obdarzyło nas zaufaniem

10 oddziałów

w północnej Polsce

ochrona fizyczna - korzyści dla Ciebie i Twojej firmy

minimalizacja strat

i ryzyka powstania szkód

gwarancja

bezpieczeństwa osób i mienia

podniesienie prestiżu

Państwa działalności

system ochrony

dostosowany do potrzeb konkretnego Klienta

Informujemy, że Współadministratorami Państwa danych osobowych są: Konsal-Ochrona Sp. z o.o., Konsal-Security Sp. z o.o., Konsal Monitoring Sp. z o.o., RD Invest Sp. z o.o. Informacje o administrowaniu Państwa danymi osobowymi, wraz z dokumentami do pobrania, są dostępne w zakładce RODO.