NOTA PRAWNA

Zawartość niniejszego serwisu internetowego jest własnością firmy RD INVEST Sp. z o.o. i chroniona jest przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego zostały podane właściwie. RD INVEST Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach. RD INVEST Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z serwisu. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z serwisu. Otrzymując dostęp do stron serwisu internetowego użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

RD INVEST Sp. z o.o. informuje, że dane podane na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług świadczonych użytkownikom serwisu internetowego, klientom i partnerom RD INVEST Sp. z o.o. i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (zwane dalej: „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest RD INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-212) przy ul. Hutniczej 1, KRS 0000660155, NIP 958-167-77-59; e-mail: sekretariat@konsal.pl – zwana dalej: RD INVEST
2. RD INVEST przetwarza dane na podstawie art. 6 ust 1c RODO. Obowiązek prawny ciążący na administratorze uzasadniający przetwarzanie Państwa danych polega na wykonaniu przetwarzania w celach informacyjnych, marketingowych, konkursowych oraz organizacyjnych.
3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyjaśnienia sprawy, z którą się Państwo do nas zwracają.
4. RD INVEST informuje Państwa o przysługującym prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania swoich danych osobowych;
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) usunięcia danych osobowych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania;
5. RD INVEST informuje, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu usprawnienia kontaktu z Państwem. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom RD INVEST, jak też podmiotom udzielającym wsparcia RD INVEST na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

KONSAL-OCHRONA Sp. z o.o.

tel./fax: 58 622 53 51

e-mail: sekretariat@konsal.pl

ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia

CENTRUM MONITOROWANIA

tel. 58 622 44 64

e-mail: monitoring@konsal.pl

INFOLINIA
800 703 069