OCHRONA FIZYCZNA: OBIEKTÓW, IMPREZ MASOWYCH, OSOBISTA

Ochrona fizyczna osób i mienia jest obecnie niezb?dnym elementem z zakresu zabezpieczenia wielu miejsc, takich jak mi?dzy innymi prywatne posesje, osiedla mieszkaniowe, parkingi, obiekty handlowe, sklepy czy miejsca publiczne. Pracownicy ochrony stacjonarnej prowadz? dzia?ania prewencyjne maj?ce na celu zapobieganie kradzie?om, w?amaniom, zniszczeniom i dewastacjom mienia. Ochrona fizyczna polega na ci?g?ej obecno?ci pracowników ochrony na terenie danego obiektu. Dany ochroniarz stale czuwa nad bezpiecze?stwem i podejmuje dzia?ania maj?ce na celu zapobieganie dzia?aniom niepo??danym, takie jak ustalanie to?samo?ci go?ci poprzez wylegitymowanie czy ujmowanie osób stwarzaj?cych potencjalne niebezpiecze?stwo. Podejmujemy wszelkie niezb?dne kroki ograniczaj?ce do minimum ryzyko wyst?pienia przest?pstw przeciwko mieniu oraz ryzyko powstawania szkód. 

Ochrona fizyczna pozwala na skuteczn? ochron? danego obiektu. Sta?y, bezpo?redni nadzór nad powierzonym nam mieniem jest gwarancj? jego bezpiecze?stwa.

System ochrony jest ?ci?le dostosowany do specyfiki obiektu, opracowany na podstawie analizy potrzeb Klienta oraz potencjalnych zagro?e?. Personel ochrony KONSAL jest jednolicie umundurowany i wyposa?ony w nowoczesny sprz?t oraz ?rodki ??czno?ci takich firm jak MOTOROLA i YEASU.

Sami opracowujemy odpowiednie algorytmy dzia?ania: do obowi?zków pracowników ochrony stacjonarnej nale?y m.in. okresowe sk?adanie meldunków do dy?urnego agencji, wspomaga nas równie? technika - stosujemy elektroniczne systemy kontroli pracy.

Realizacja zada? ochrony odbywa si? z poszanowaniem obowi?zuj?cego prawa oraz zachowaniem zasad etyki i sztuki zawodowej.

Agencja Ochrony KONSAL specjalizuje si? równie? w us?ugach z zakresu ochrony osobistej. Dysponujemy odpowiednio przeszkolonym i do?wiadczonym personelem oraz praktyk? w tej dziedzinie ochrony.

AGENCJA OCHRONY KONSAL – OCHRONA FIZYCZNA GDA?SK


Wszystkich zainteresowanych zach?camy do szczegó?owego zapoznania si? z przedstawian? ofert? z zakresu ochrony fizycznej. Do wspó?pracy zapraszamy Klientów indywidualnych, w?a?cicieli przedsi?biorstw, urz?dy, placówki u?yteczno?ci publicznej oraz lokale handlowo-us?ugowe z obszaru miasta Gda?sk.

W przypadku jakichkolwiek pyta? czy w?tpliwo?ci prosimy o skontaktowanie si? z naszym zespo?em.

10 lat

w branży

2000 klientów

obdarzyło nas zaufaniem

10 oddziałów

w północnej Polsce

ochrona fizyczna - korzyści dla Ciebie i Twojej firmy

minimalizacja strat

i ryzyka powstania szkód

gwarancja

bezpieczeństwa osób i mienia

podniesienie prestiżu

Państwa działalności

system ochrony

dostosowany do potrzeb konkretnego Klienta

Informujemy, że Współadministratorami Państwa danych osobowych są: Konsal-Ochrona Sp. z o.o., Konsal-Security Sp. z o.o., Konsal Monitoring Sp. z o.o., RD Invest Sp. z o.o. Informacje o administrowaniu Państwa danymi osobowymi, wraz z dokumentami do pobrania, są dostępne w zakładce RODO.