US?UGI PORZ?DKOWE

PROFESJONALNA FIRMA SPRZ?TAJ?CA – DLA DOMU I FIRM


W trosce o estetyczny wygl?d pomieszcze? i dobre samopoczucie osób w nich przebywaj?cych zajmujemy si? mi?dzy innymi sprz?taniem biur, obiektów handlowo-us?ugowych i placówek u?yteczno?ci publicznej. Oferujemy szeroki zakres us?ug porz?dkowych w oparciu o wykwalifikowany personel oraz z zastosowaniem profesjonalnego sprz?tu i ?rodków chemicznych. Decyduj?c si? na szeroko poj?te us?ugi porz?dkowe w Konsal mog? mie? Pa?stwo pewno?? w pe?ni profesjonalnej opieki i doradztwa. 

Posiadamy do?wiadczenie, odpowiedni? wiedz? i umiej?tno?ci, by w efekcie ?wiadczy? us?ugi porz?dkowe na najwy?szym poziomie. Gwarantujemy wysok? jako?? us?ug w atrakcyjnych cenach, rzetelno??, solidno??, a co najwa?niejsze – terminowo?? w realizowaniu powierzonych nam zlece?. 

Zadowolenie naszych Klientów i pe?na satysfakcja to dla nas priorytet. Nasz? dewiz? jest kompleksowe utrzymywanie w czysto?ci obiektów oraz dyskretne i niekr?puj?ce wykonanie prac porz?dkowych z efektem zadowalaj?cym najbardziej wymagaj?cych. Nasza firma sprz?taj?ca opracowuje skuteczny plan w oparciu o dok?adn? analiz? wymaga?, indywidualnych preferencji i charakteru obiektu. Ka?da wspó?praca podejmowana na podstawie ustalonych indywidualnych wytycznych. Dlatego te?, sprz?tanie biur i inne us?ugi porz?dkowe odbywaj? si? zgodnie z wszelkimi oczekiwaniami i potrzebami Klientów.

KONSAL – KOMPLEKSOWE US?UGI PORZ?DKOWE GDA?SK


Wszystkich zainteresowanych us?ugami naszej firmy sprz?taj?cej zach?camy do bli?szego zapoznania si? z proponowan? ofert?. Aby sprosta? oczekiwaniom klientów proponujemy ró?nego rodzaju rozwi?zania:

  • codzienne sprz?tanie ka?dego rodzaju obiektów,
  • dostosowanie cyklu pracy do sposobu funkcjonowania Klienta, co sprawia, ?e prace porz?dkowo - czyszcz?ce wykonywane s? w sposób nie koliduj?cy z prac? personelu lub go?ci Klienta,
  • prac? w systemie dy?urów, maj?c? na celu utrzymanie czysto?ci pomieszcze? przez ca?y dzie?.

Us?ugi porz?dkowe kierujemy do Klientów indywidualnych, przedsi?biorców i instytucji publicznych z obszaru ca?ego miasta Gda?sk. W przypadku jakichkolwiek pyta?, niejasno?ci czy w?tpliwo?ci prosimy o skontaktowanie si? z naszym zespo?em. Z przyjemno?ci? udzielimy niezb?dnych informacji, pomo?emy i doradzimy.

Zapraszamy do wspó?pracy!


10 lat

w branży

2000 klientów

obdarzyło nas zaufaniem

10 oddziałów

w północnej Polsce

ochrona fizyczna - korzyści dla Ciebie i Twojej firmy

minimalizacja strat

i ryzyka powstania szkód

gwarancja

bezpieczeństwa osób i mienia

podniesienie prestiżu

Państwa działalności

system ochrony

dostosowany do potrzeb konkretnego Klienta

Informujemy, że Współadministratorami Państwa danych osobowych są: Konsal-Ochrona Sp. z o.o., Konsal-Security Sp. z o.o., Konsal Monitoring Sp. z o.o., RD Invest Sp. z o.o. Informacje o administrowaniu Państwa danymi osobowymi, wraz z dokumentami do pobrania, są dostępne w zakładce RODO.